ชั้นเรียน

ข้อสอบ Online วิชา วิทยาการคำนวณ

ลิงค์ข้อสอบออนไลน์

ห้องเรียน 6/6

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 6/5

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 6/4

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 6/3

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 6/2

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เข้าทำแบบทดสอบ

ห้องเรียน 6/1

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เข้าทำแบบทดสอบ

ชั้นเรียน

ข้อสอบ Online วิชา วิทยาการคำนวณ

ลิงค์ออนไลน์

ห้องเรียน 5/6

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

เลือกเข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 5/5

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

 

เลือกเข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 5/4

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

 

เลือกเข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 5/3

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

 

เลือกเข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 5/2

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 3 และ 4

- การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

 

เลือกเข้าทำแบบทดสอบ
ห้องเรียน 5/1

แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 และ 2

- การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

- การพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

 

เลือกเข้าทำแบบทดสอบ
  แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ ก่อน-หลัง เรียน  
  แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 และ 2 ชั้น ป.6 เลือกเข้าทำแบบทดสอบ
  แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 และ 2 ชั้น ป.5 เลือกเข้าทำแบบทดสอบ

(แบบทดสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 2/2565)

..........................................................................................................................................................................................................

ตารางเรียนออนไลน์

ห้องเรียน Online Google Classroom

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 คลิกเพื่อดู

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 คลิกเพื่อดู

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 คลิกเพื่อดู

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 คลิกเพื่อดู
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 คลิกเพื่อดู
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 คลิกเพื่อดู
www.suansawan.ac.th